TILSLUTNING – Priser gældende pr. 1. januar 2024

Tilslutningsafgiften består af to priselementer: et investeringsbidrag og et stikledningsbidrag.

For boligarealer gælder at tilslutningsafgiften - både investeringsbidrag og stikledningsbidrag - kan betales enten via grøn omstillingsbidrag eller ved kontant betaling. Udregn selv din tilslutningsafgift HER. Bemærk at beregningen er et overslag. Kontakt værket for at få et konkret tilbud.

Investeringsbidrag:

Investeringsbidraget beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms areal efter BBR. BBR arealet beregnes af den tilsluttede ejendoms samlede boligareal og erhvervsareal, med nedenstående satser:


Priser incl./ekskl. moms

Alle typer af ejendomme (1) pr. m2 etageareal kr. 112,50 /kr. 90,00


(1) Ved arealer over 300 m2 gradueres/reduceres prisen i kr./m2 etageareal:

Af etagearealet mellem 300-600 m2 pr. m2 kr. 75,00 / kr. 60,00

Af etagearealet mellem 600-15.000 m2 pr. m2 kr. 37,50 / kr. 30,00

Af etagearealet over 15.000 m2 pr. m2 kr.   7,50 / kr.   6,00

 

 

Særligt for lavenergihuse:

For ejendomme, der er klassificeret lavenergiklasse 2015 i henhold til BR10, opført efter BR15, klassificeret bygningsklasse 2020 i henhold til BR15, eller opført efter BR18, gælder at investeringsbidraget betales med 75%.

 

Stikledningsbidrag:

Stikledningsbidrag på egen grund, regnet fra grundskel til indføringsstedet, udgør:

Stikledningsdimensioner til og med Ø25 mm. pr. meter kr. 1.250,00 /kr.  1.000,00

Dog altid et minimum stikledningsbidrag på kr. 10.000,00 / kr. 8.000,00

Stikledningsdimensioner over Ø25 mm., faktureres med de faktiske etableringsomkostninger.

 

Generelt:

Tilslutningsafgiften (investerings- og stikledningsbidrag) skal ved kontant betaling, betales  senest 8 dage før ledningsarbejdet kan påbegyndes.

Reduktion i enheder medfører ikke ret til tilbagebetaling af allerede erlagte afgifter.

 

Byggemodningsbidrag:

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

 

 

//