Nørre Åby

Historie og fakta om Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Nørre Aaby Fjernvarme blev oprettet i 1961, og startede som oliefyret fjernvarmeværk den 14. februar 1962. I 1965 blev der udvidet med en ekstra kedel.

Den 1. oktober 1983 overgik værket til at anvende naturgas, og fra 1985 kørte værket udelukkende på naturgas

Den 15. juni 1994 overgik værket til dens nuværende drift som decentral kraftvarmecentral, hvor der både produceres fjernvarme og el.

Hovedparten af produktionen foregår på en naturgasfyret motor, der kan producere 3.538 kW varme og 2.874 kW el.

Desuden findes der en gasfyret kedel fra 1983 med en ydelse på 5.815 kW og en kedel fra 1985 med en effekt på 7.327 kW.

For at opnå den mest økonomiske gasmotor drift er der desuden en akkumuleringstank med 800 m3 vand, hvor fjernvarmen kan lagres.

Nørre Aaby Kraftvarmeværk opførte i 2006/2007 et biomasse fyret kedelanlæg, med en ydelse på 1.000 kW, på Grandvej. Biomasse kedelanlæg blev idriftsat d. 18/12-2006,og bruger træsmuld som brændsel.

I 2014 blev der bygget et nyt biomasse værk i forbindelse med det eksisterende værk på Grandvej. Det nye værk fyre med “våd flis”.

Der er tilsluttet ca. 1.200 forbrugere til varmeværkets rørledningsnet, der består af ca. 45 km moderne præisolerede fjernvarmerør.

Forbrugerens varmeaftag måles med en moderne ultralydsmåler, som fjernaflæses via internettet. Alle varmeværkets afregningsmålere er underkastet et lovbefalet kontrolsystem, som sikrer kvaliteten af målingen.

I 2012 indgik Nørre Aaby Kraftvarmeværk et samarbejde med Middelfart Fjernvarme. Middelfart Fjernvarme varetager hovedparten af alle reparations- og vedligeholdelsesarbejder på henholdsvis varmecentralerne og ledningsnettet. Desuden udfører Middelfart Fjernvarme alle opgaver omkring vagter, administration og bogholderi.

Pr. d. 1/1-2016 er Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. og Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a., sammenlagt under navnet Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.. Dette betyder at Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. er ophørt som selvstændigt selskab. Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. overtog i forbindelse med sammenlægningen alle forpligtigelse i Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a., og de to varmeværker fungere herefter som et’ selskab.

I 2016 og 2017 var der to forsyningsområder, hhv. Middelfart og Nr. Aaby, samt differentieret takster/varmepriser i forsyningsområderne.

Pr. 1/1-2018 ophørte prisdifferentieringen, da Skærbækværket overgik til fyring med biomasse, hvilket betød at varmeprisen i Middelfart og Nr. Aaby blev ens.

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. reguleres af:

  • Vedtægter.
  • Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.
  • Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.