Ejby

Historie og fakta om Ejby Fjernvarme a.m.b.a.

Ejby Fjernvarme blev oprettet som en andelsselskab i 1960 ved en stiftende generalforsamling den 30. marts 1960. Ejby Fjernvarme forsyner Ejby by med fjernvarme ved hjælp af olie, og senere også ved hjælp af naturgas.
I 1995 overgik værket til den nuværende drift som decentral kraftvarmeværk, hvor vi både producere fjernvarme  og el.
Hovedparten af produktionen foregår på en naturgasfyret motor, der kan producere 4.167 kW varme og 3.289 kW el.
Desuden findes der 2 gasfyrede kedler af ældre dato på værket.
For at opnå den mest økonomiske drift er der desuden en akkumuleringstank på 900 m3 vand, hvor fjernvarmen kan lagres.
Ejby Fjernvarme købte i 2012 en Jenbacher J620 motor til erstatning af den gamle Wärtsilä motor der har stået på værket siden 1995.
Der er tilsluttet ca. 875 forbrugere til varmeværkets rørledningsnet, der består af ca. 24 km. fjernvarmerør.
Forbrugerens varmeaftag måles med en moderne ultralydsmåler, som fjernaflæses via elmåleren. Alle varmeværkets afregningsmålere er underkastet et lovbefalet kontrolsystem, som sikre kvaliteten af målingen.
I januar 2019 indgik Ejby Fjernvarme a.m.b.a. et samarbejde med Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.. Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. varetager alle reparations- og vedligeholdelsesarbejder på henholdsvis varmecentralerne og ledningsnettet. Desuden udfører Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. alle opgaver omkring vagter, administration og bogholderi.
Fra januar 2020 er Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. og Ejby Fjernvarme a.m.b.a.  sammenlagt under navnet Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.. Dette betyder at Ejby Fjernvarme a.m.b.a. er ophørt som selvstændig selskab. 
Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. overtog i forbindelse med sammenlægningen alle forpligtigelser i Ejby Fjernvarme a.m.b.a., og de to varmeværker fungere herefter som et selskab.